AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Jag har tänkt mycket på oss och våra utmattade kroppar

Posted by on Maj 21, 2018 in Bokutgivning, Nyheter | 0 comments

Nu är den äntligen här!

Antologin som i dikt, noveller och serier skildrar dagens arbetsmiljöer och osäkra arbetsförhållanden. Brinnande stark och högaktuell!
Redaktörerna Henrik Johansson och Anna Jörgensdotter medverkar tillsammans med många av de över fyrtio författarna. Vi bjuder på kollektivt körord och uppläsningar, mingel, alkoholfritt bubbel och snacks samt tillfälle att köpa boken till specialpris.

Föreningen Arbetarskrivare bjuder in till releasefest i samarbete med AKS och ABF

> FREDAG 25 MAJ | KL 18.00 | ABF-HUSET, SVEAVÄGEN 41 | FRI ENTRÉ

Read More

Öppen föreläsning om hembaserat arbete

Posted by on Maj 10, 2018 in Nyheter, Seminarier och möten | 0 comments

A factory in the living room – the struggle for better working conditions, wages and protection for homeworkers around the world

MARTY CHEN, WIEGO & Harvard University: “Home-Based Work: A Lens on Labour Markets, Supply Chains and Public Policies”
EILEEN BORIS, University of California, Santa Barbara: “Long term perspectives on home-based work”
Chair: Silke Neunsinger, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB)
Conference opening by Tomas With, vice president of IF Metall

The lecture is free of charge, no need for pre-booking seats. The lecture will be held in English.
Contact information: Silke Neunsinger, silke.neunsinger@arbark.se

 

THE PUBLIC LECTURE IS A PART OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE: LONG-TERM PERSPECTIVES ON HOME-BASED WORK STOCKHOLM MAY 23-24, 2018
The public lecture is arranged in a collaboration with Arbetarnas Kulturhistoriska sällskap and the conference is a collaboration with Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Centre for Women’s Development Studies, New Delhi, Union to Union, WIEGO and Lunds Universitet.

22 maj kl 18-20

ABF-huset, Sveavägen 41, Strockholm

Fri entré

Read More

Årsmöte 17 april kl. 17.30

Posted by on Apr 11, 2018 in Medlemsinformation, Nyheter | 0 comments

Årsmötet hålls i ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

Efter mötesförhandlingarna serveras kaffe och därefter talar Ann-Marie Lindgren om:

1918 – året då högern äntligen gav upp motståndet mot den allmänna rösträtten.

Tisdagen den 10 januari 1922 kunde de fem första kvinnliga ledamöterna inta sina platser i Sveriges riksdag, en i första kammaren och fyra i andra. Två av pionjärerna var socialdemokrater: Agda Östlund 1870–1942 Nelly Thüring 1875–1942

 

 

Read More

Vårens vandringar 2018

Posted by on Feb 19, 2018 in Kommande aktiviteter, Vandringar | 0 comments

Vandring i Hammarbyhöjden

Detta var en av de första av staden planerade nya bostadsområden under 1930-talet. Husen, s.k. smalhus, byggdes för mindre bemedlade, barnrika familjer. Stadsdelen har kallats för ”Den ljusa staden”.

Torsdag 3 maj, Samling kl 18 i Willy Brandts park.

 

Bland apelsinflickor, änglamakerskor och andra arbetarkvinnor på Södermalm

Stadsvandringen utgår från Lena Kallenbergs roman Apelsinflickan – om unga kvinnor på Södermalm under 1880-talet, då det var svårt för arbetarkvinnor att klara sig på låga industriarbetarlöner om man överhuvudtaget fick ett arbete. Många tvingades att prostituera sig, ett system som var godkänt av myndigheterna i mer än 50 år.

Vandringen leds av Lena Kallenberg och Kjersti Bosdotter.

Lördag 5 maj. Samling kl. 13.00 vid Groens malmgård, Vitabergsparken. Buss 3 till Renstiernas gata.

 

Arbetare och arbetarrörelsen på Söder – från Medborgarplatsen till Barnängen

Vi vandrar i spåren av den tidiga arbetarrörelsen – 1880-talet och framåt, och tittar på arbetsplatser, samlingslokaler och minnesmärken.

Tisdag 8 maj. Samling kl. 18.00 på Medborgarplatsen vid Anna Lindhs minnesmärke vid trappan till Medborgarhuset.

 

Norra begravningsplatsen

Välkommen till en guidad vandring på Norra begravningsplatsen. Många av arbetarrörelsens ledande gestalter är begravda här. Vandringen för oss till bl.a. August Palms, Hinke Berggrens, Kata Dalströms, Fredrik Sterkys, Herman Lindqvists, Per-Albin Hanssons gravar.

Lördag 12 maj. Samling kl. 13.00 vid Norra begravningsplatsen, Solna kyrkoväg, grind III.

 

Guidad busstur: Statarna på Södertörn

Gustav Nyberg guidar oss på en busstur i statarnas historia på Södertörn. Vi börjar i Älvsjö och slutar i Nynäshamnstrakten.

Det är en cirka 4 timmar läng färd. Medtag gärna picknick.

Lördag 26 maj. Samling kl 10.00 vid ABF-huset på Sveavägen i Stockholm.

Avgift: 180 kronor. Anmälan senast 21 maj till: Kjersti.bosdotter@ifmetall.se eller telefon 070-571 98 95.

 

Från Branting till Palme – En vandring i arbetarrörelsens historia

Vandring i centrala Stockholm, från Norra Bantorget via Folkets Hus, över Olof Palmes gata till Adolf Fredriks kyrkogård där vandringen avslutas.

Torsdagar 14, 28 juni/ 5, 26 juli/ 2,9 augusti. Samling kl. 18.00 vid Brantingmonumentet på Norra Bantorget.

 

Arrangeras av AKS; ABF samt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

 

 

Read More

Kvinnokalendern 2018

Posted by on Dec 20, 2017 in Bokutgivning, Nyheter | 0 comments

Systrar, kamrater!

KVINNOR I ARBETARRÖRELSEN

Almanacka 2018 Väggalmanacka i A3-format: I den presenteras: Alina Jägerstedt, Adelheid Popp, Tidningen Morgonbris, Anna Johansson-Visborg, Minna Sillanpää, Käthe Kollwitz, Moa Martinson, Ulla Lindström, Birgit Ståhl-Nyberg, Sjöfarande kvinnors fackförening, Maj-Britt Theorin, Ingalill Landqvist Westh
Beställ “Systrar, kamrater” för 100 kr + porto från AKS, Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge eller aks@arbark.se
Jag beställer………….ex av almanackan
Namn…………………………………………………………………………………………………………………….
Adress…………………………………………………………………………………………………………………..
Postadress……………………………………………………………………………………………………………..
e-post……………………………………………………………………………………………………………………
Utgivare: Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Read More

Stadgar för AKS

Posted by on Dec 20, 2017 in Medlemsinformation | 0 comments

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap

 

Stadgar

Antagna 1 juni 1926.

Reviderade 1954, 1964, 1971, 1982 och 1993.

 

 

  • 1 Sällskapets uppgift

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap har till uppgift att medverka i arbetet med att bevara och sprida kännedom om material som kan belysa arbetarrörelsens utveckling från historiska och kulturhistoriska utgångspunkter liksom rörelsens roll i det svenska samhällets förändring.

 

I uppgiften ingår också, att ge kunskaper om arbetarklassens liv och levnadsvillkor.

 

Ett led i arbetet är utgivningen av en årlig medlemsbok.

 

Verksamheten sker i nära samarbete med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek vars vänförening Sällskapet utgör.

 

  • 2 Medlemskap

Organisationer och enskilda som är intresserade av att stödja eller medverka i Sällskapets arbete kring de uppgifter som angetts i § 1 kan efter anmälan beviljas medlemskap.

 

  • 3 Möten

Sällskapet håller två ordinarie möten varje år. Kallelse till möte utsänds senast tre veckor i förväg.

 

Årsmötet hålls senast under april. Därvid behandlas verksamhets- och revisionsberättelsen samt beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen. Vid årsmötet företas i stadgarna föreskrivna val samt beslutas om arvoden.

 

Sällskapets andra möte hålls senast under november. Vid detta möte fastställs budget och avgifter för det kommande året.

 

  • 4 Beslutsordning

Vid Sällskapets möten representeras varje ansluten organisation av ett ombud, som i likhet med enskild medlem äger en röst.

 

 

 

 

Beslut i sakfrågor fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning, såvida inte sluten röstning begärs. Vid lika röstetal fäller mötesordföranden utslaget. I händelse av lika röstetal vid personval sker avgörande genom lottning.

 

Om så begärs ska personval ske med slutna sedlar.

 

  • 5 Styrelse

Sällskapets styrelse består av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Mandattiden är två år. Ordförande och skattmästare väljs särskilt. Ordförande och två ledamöter väljs ena året, skattmästare och tre ledamöter andra året.

 

Av suppleanterna väljs två det ena året och två det andra.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare.

 

För att styrelsen ska vara beslutsmässig ska minst fyra ledamöter vara närvarande och ense om besluten.

 

Ordinarie styrelseledamot som avgår under mandatperioden ersätts av suppleant.

 

Styrelsen utser en särskild bokkommitté med uppgift att till styrelsen lämna förslag om årsbok och eventuell utgivning av andra skrifter.

 

  • 6 Revisorer

Årsmötet väljer två revisorer och en revisorssuppleant. Mandattiden för dessa är ett år.

Revisorerna ska senast 1 april lämna revisionsberättelse till styrelsen.

 

  • 7 Ändring av stadgarna

Sällskapets stadgar kan ändras endast genom beslut av årsmöte.

 

  • 8 Sällskapets upplösning

Beslut om upplösning ska fattas av årsmöte och med 3/4 majoritet av de vid mötet närvarande röstberättigade. Förslag från medlemmar om Sällskapets upplösning ska skriftligen inlämnas till styrelsen två månader före årsmötet.

 

I händelse av Sällskapets upplösning överlämnas alla dess handlingar och övriga tillgångar till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Read More