Stadgar för AKS

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap

 

Stadgar

Antagna 1 juni 1926.

Reviderade 1954, 1964, 1971, 1982 och 1993.

 

 

  • 1 Sällskapets uppgift

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap har till uppgift att medverka i arbetet med att bevara och sprida kännedom om material som kan belysa arbetarrörelsens utveckling från historiska och kulturhistoriska utgångspunkter liksom rörelsens roll i det svenska samhällets förändring.

 

I uppgiften ingår också, att ge kunskaper om arbetarklassens liv och levnadsvillkor.

 

Ett led i arbetet är utgivningen av en årlig medlemsbok.

 

Verksamheten sker i nära samarbete med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek vars vänförening Sällskapet utgör.

 

  • 2 Medlemskap

Organisationer och enskilda som är intresserade av att stödja eller medverka i Sällskapets arbete kring de uppgifter som angetts i § 1 kan efter anmälan beviljas medlemskap.

 

  • 3 Möten

Sällskapet håller två ordinarie möten varje år. Kallelse till möte utsänds senast tre veckor i förväg.

 

Årsmötet hålls senast under april. Därvid behandlas verksamhets- och revisionsberättelsen samt beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen. Vid årsmötet företas i stadgarna föreskrivna val samt beslutas om arvoden.

 

Sällskapets andra möte hålls senast under november. Vid detta möte fastställs budget och avgifter för det kommande året.

 

  • 4 Beslutsordning

Vid Sällskapets möten representeras varje ansluten organisation av ett ombud, som i likhet med enskild medlem äger en röst.

 

 

 

 

Beslut i sakfrågor fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning, såvida inte sluten röstning begärs. Vid lika röstetal fäller mötesordföranden utslaget. I händelse av lika röstetal vid personval sker avgörande genom lottning.

 

Om så begärs ska personval ske med slutna sedlar.

 

  • 5 Styrelse

Sällskapets styrelse består av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Mandattiden är två år. Ordförande och skattmästare väljs särskilt. Ordförande och två ledamöter väljs ena året, skattmästare och tre ledamöter andra året.

 

Av suppleanterna väljs två det ena året och två det andra.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare.

 

För att styrelsen ska vara beslutsmässig ska minst fyra ledamöter vara närvarande och ense om besluten.

 

Ordinarie styrelseledamot som avgår under mandatperioden ersätts av suppleant.

 

Styrelsen utser en särskild bokkommitté med uppgift att till styrelsen lämna förslag om årsbok och eventuell utgivning av andra skrifter.

 

  • 6 Revisorer

Årsmötet väljer två revisorer och en revisorssuppleant. Mandattiden för dessa är ett år.

Revisorerna ska senast 1 april lämna revisionsberättelse till styrelsen.

 

  • 7 Ändring av stadgarna

Sällskapets stadgar kan ändras endast genom beslut av årsmöte.

 

  • 8 Sällskapets upplösning

Beslut om upplösning ska fattas av årsmöte och med 3/4 majoritet av de vid mötet närvarande röstberättigade. Förslag från medlemmar om Sällskapets upplösning ska skriftligen inlämnas till styrelsen två månader före årsmötet.

 

I händelse av Sällskapets upplösning överlämnas alla dess handlingar och övriga tillgångar till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *