Verksamheten 2016

Verksamhetsberättelse för år 2016

 

 

Medlemmar

Antalet medlemmar vid årets utgång var 801, en minskning sen förra året med 26. Medlemmarna är fördelade på:

 
742                enskilda medlemmar
42                  lokala klubbar, regionala organisationer och avdelningar

17                  riksorganisationer

 

 

Styrelsen                                                                   

Kjersti Bosdotter                 ordförande                 (mandattid utgår 2017)

Anne-Marie Lindgren         vice ordförande         (mandattid utgår 2017)

Jonny Jakobsson                  skattmästare              (mandattid utgår 2018)

Lars Ekdahl                         ledamot                      (mandattid utgår 2017)

Bo Tengberg                       sekreterare                (mandattid utgår 2018)

Lotta Durgé                         ledamot                     (mandattid utgår 2018)

Dan Nyberg                        ledamot                     (mandattid utgår 2018)

Göran Eriksson                   ledamot                     (mandattid utgår 2018)

Malin Klingzell-Brulin         ledamot                      (mandattid utgår 2018)

Bjarne Isacson                    suppleant                   (mandattid utgår 2017)

Heli Kärkkäinen                  suppleant                   (mandattid utgår 2018)

Nina Sjöberg                       suppleant                   (mandattid utgår 2018)

Göran Nilsson                     suppleant                   (mandattid utgår 2017)

 

Revisorer

Eva Jacobsson och Björn Andersson ordinarie med Kenneth Nilsson som ersättare.

 

Valberedning

Tore Lidbom sammankallande och Jan Aspefjord.

 

Styrelsesammanträden

Styrelsen har genomfört 9 protokollförda möten:

12 januari, 18 februari, 16 mars, 6 april, 15 juni, 23 augusti, 20 september,

25 oktober, 29 november.

 

Mötesverksamhet

Årsmöte

Den 6 april genomfördes Sällskapets årsmöte i ABF-huset i Stockholm. Peter Persson ledde årsmötet som samlade cirka 90 medlemmar.

 

Detta år är det 90 år sedan Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap bildades med uppgift ”att bevara och sprida kännedom om material som kan belysa arbetarrörelsens utveckling från historiska och kulturhistoriska utgångspunkter liksom rörelsens roll i det svenska samhällets förändring. I uppgiften ingår också, att ge kunskaper om arbetarklassens liv och levnadsvillkor.”

För att uppmärksamma detta var temat för årsmötesseminariet:

 

Från Branting till Stefan Löfven – är arbetarrörelsens historia värd att minnas?

Anne-Marie Lindgren samtalar med Stellan Andersson, Lars Ekdahl och Yvonne Hirdman

 

Höstmöte

Torsdagen den 3 november var det höstmöte i Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap på ABF-huset i Stockholm. Mötet fastställde budget och beslöt att medlemsavgiften för år 2017 ska vara oförändrad:

Enskilda medlemmar och lokala klubbar 150 kr

Regionala organisationer och avdelningar 400 kr

Riksorganisationer 800 kr

 På seminariet i anslutning till höstmötet talade GUNNELA BJÖRK om KATA DALSTRÖM – sjubarnsmamma, socialdemokrat, kommunist och buddist. Seminariet samlade 100 deltagare.

 Bokkommittén

Bokkommittén har under året bestått av Kjersti Bosdotter, Lars Ekdahl och Anne-Marie Lindgren.

Årsboken 

När gatan tog mediemakt

– 2016 års medlemsbok med unika bilder från Paris-kommunen, ett kort men viktigt skede i Frankrikes historia. Då utvecklades det politiska flygbladet med kraft och frenesi. Det ersatte tidningarna och kommen-terade satiriskt och ibland grovt den politiska utveck-lingen, det korrupta hovet, belägringen av Paris och, efter den 18 mars 1871, Pariskommunens korta existens. Jan Myrdal, Jan af Burén, Hans Larsson

Minnesmärkeskommittén

Under hösten 2015 tillsatte styrelsen en Minnesmärkeskommitté vars uppgift det är att arbeta fram en plan för att synliggöra arbetarnas och arbetarrörelsens historia i det offentliga rummet i Stockholm och Stockholms län. Ordförande i kommittén är Bjarne Isacson och övriga ledamöter är Kjersti Bosdotter och Anne-Marie Lindgren från AKS styrelse tillsammans med Kristoffer Hernbäck, LO-distriktet och Conny Fogelström verksam i Stockholms län.

 

Under våren 2016 arbetade kommittén fram en ansökan om kultur- och utveck-lingsstöd från Stockholms stad för medel till sex minnesmärken i Stockholm. Ansökan avslogs varför kommittén gjorde en förnyad ansökan till Danelii-stiftelsen i Stockholm som i december beviljade 180 000 kronor för minnes-märken att sättas upp under 2017.

 

Ansökan gäller följande minnesmärken:

Gertrud Månsson och Agda Östlund på Upplandsgatan 41-43

Gertrud Månsson (1866-1934) invaldes 1910 som första kvinna i Stockholms stadsfullmäktige, som hon tillhörde i två omgångar, 1910-1915 och 1919-1934.

Hon var i flera omgångar ordförande i Stockholms Allmänna Kvinnoklubb, drivan-de i organisationsarbetet, ingick i ledningen för Kvinnokonferensen.

Agda Östlund (1870-1942) arbetade som sömmerska och kom till Stockholm från Köping 1897. Hon var ordförande i Allmänna Kvinnoklubben 1904-1905, ingick i ledningen för Kvinnokonferensen från 1908. Vid det första riksdagsvalet med kvinnlig rösträtt, hösten 1920, invaldes hon som en av de fyra första kvinnorna i andra kammaren.

 

Elin och Charles Lindley

(1873-1940) (1865-1957)

Elin Lindley, gjorde insatser inom det politiska och fackliga agitationsarbetet. Hon var en av initiativtagarna till Hembiträdesföreningen 1904, var ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1919-27. Hon var expeditör och kassör i tidningen Morgonbris, styrelseledamot i Kooperativa syfabriken Linnéa och Adolf Fredriks fattigvårdsstyrelse.

 

Charles Lindley var sjöman och fackföreningsman. Han var med och bildade Transportarbetareförbundet 1897 där han under många år var förbundsord-förande, tillhörde LOs landssekretariat och Socialdemokratiska partistyrelsen. År 1900 gifte sig Elin Jonsson och Charles Lindley. De flyttade in i en tvåa på Jakobsbergsgatan där ena rummet blev Transports förbundsexpedition.

 

Minnesmärke vid Spårvägshallarna i anledning av spårvägsarbetarnas roll i Storstrejken 1909

Syftet är att skildra den stora konflikten och dess följder med spårvägsarbetarnas roll i storstrejken 1909. Av de mer än 1000 spårvägare som gick ut i strejk blev inte ens en tredjedel återanställda och ett hundratal valde att emigrera till Amerika efter strejken, då deras möjligheter att åter få arbete i Sverige var ringa.

 

Bruno Kreisky (1911-1990)

Född och uppvuxen i Wien. Efter det österrikiska inbördeskriget 1934 vistades Kreisky i Tjeckoslovakien. Vid sin återkomst till Wien 1935 greps han och satt i fängelse till 1938. Han levde som politisk flykting i Sverige 1939–1946 där han arbetade för kooperationen. Familjen bodde på Blekingegatan 57. Från 1956 satt han i österrikiska parlamentet och var utrikesminister 1959-1966. Österrikes för-bundskansler 1970–1983.

 

Zäta Höglund (1884-1956)

Uppvuxen i Göteborg. Riksdagsledamot i andra kammaren 1915-1917 och 1929-1940, chefredaktör för Social-Demokraten 1936-1940 samt finansborgarråd i Stockholm åren 1940–1950. Fängslades i två omgångar för sin antimilitaristiska hållning. Bodde på Upplandsgatan 2.

 

Stockholms Allmänna Kvinnoklubb

1892 bildades Allmänna kvinnoklubben på Tunnelgatan 12 (Olof Palmes gata). Redan på hösten samma år hyrde man lokal på Tunnelgatan 14. Den finansie-rades genom uthyrningar till andra organisationers möten och fester.

 

Systrar, kamrater! Kvinnor i arbetarrörelsen

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek fortsatte arbetet med att lyfta fram okända och kända kvinnor i arbetarrörelsen genom att producera en väggalmanacka 2017, den femte i ordningen.

 

De tolv porträtten i almanackan: Angelica Balabanoff, Kvinnliga stuveriarbetare, Naëmi Tvelin, Lisa Tetzner, Kaj Andersson, Ella Jensen, Grupp 222, Violeta Parra, Ela Bhatt, Gertrud Sigurdsen, Pye Engström, Jenny Wrangborg.

 

Gunnela Björk, Kjersti Bosdotter, Lotta Durgé, Malin Klingzell-Brulin, Anne-Marie Lindgren och Lucy Viedma utgjorde redaktionskommitté. Följande skribenter medverkade: Gunnela Björk, Kjersti Bosdotter, Lotta Durgé, Lars Ekdahl, Martin Grass, Malin Klingzell-Brulin, Anne-Marie Lindgren, Dan Nyberg, Gustav Nyberg, Judith Wassiltschenko och Lucy Viedma.

 

Väggalmanackan trycktes i 1 300 exemplar.

 

Seminarier

Som tidigare år har en rad seminarier genomförts i samarbete med ABF Stock-holm, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Tidningen Arbetet.

I Eskilstuna har medlemsorganisationen Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna i samarbete med ABF Sörmland anordnat seminarier.

 

En dag om arbetarlitteratur och invigning av Furulandrummet

Lördag 30 januari kl 11.00-16.00 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Huddinge

Gunnel Furuland invigde Furulandrummet. Hans Lagerberg föreläste om arbetarförfattare genom tiderna. Tolv arbetarförfattarsällskap deltog med bokbord och presentationer.

 

Tillsammans kan vi göra så mycket

Om socialdemokraterna, politiken och det svenska samhället

Måndag 1 februari ABF-huset i Stockholm

Samtal mellan Bosse Elmgren och Anne-Marie Lindgren.

 

Minnet och elden – En politisk memoar med samtida synpunkter

Tisdag 23 februari ABF-huset i Stockholm

Pierre Schori aktiv inom internationell politik i femtio år, Olof Palmes nära medarbetare i internationella frågor och en centralgestalt under Sveriges utrikespolitiska storhetstid.

 

Film: Våran Olof

Söndag 28 februari Trappan Vällingby

Dokumentär av filmarna Jonas Sima och Åke Åstrand från valrörelsen 1973. Anders Ferm medverkade med kommentarer till filmen och tiden.

 

Anstöt, moral och klass – tre korsande spår i Maria Sandels berättarkonst

Söndag 3 april ABF-huset Stockholm

Litteraturvetaren Beata Agrell föreläste om den tidiga arbetarförfattaren Maria Sandel. Samarbete med Maria Sandelsällskapet.

 

Socialismens mytologi – om den tidiga arbetarrörelsens stil och estetik

Torsdag 28 april ABF-huset Stockholm

Stefan Arvidsson, religionshistoriker och författare till boken Morgonrodnad, Enna Gerin utredare och Lars Ilshammar, historiker samtalade med Daniel Suhonen från idéinstitutet Katalys.

 

AKS 90 år – från Branting till Stefan Löfven. Är arbetarrörelsens historia värd att minnas?

Onsdag 6 april ABF-huset Stockholm

Stellan Andersson, arkivarie, ekonomhistorikern Lars Ekdahl och historikern Yvonne Hirdman samtalade med Anne-Marie Lindgren.

Arbetarnas Stockholm 1880-1920

Så växte 1 maj-firandet och arbetarrörelsen fram

Lunchmöte inför 1 maj ABF-huset Stockholm

Anne-Marie Lindgren, författare till boken Arbetarnas Stockholm, berättade.

 

Sju dagar i maj

Tisdag 3 maj ABF-huset Stockholm

Författaren Micke Evhammar presenterade sin roman om arbetarna på en byggarbetsplats och vår tids arbetsvillkor där många får sätta livet till varje år.

 

Vad händer då den röda himlen färgas svart?

Måndag 9 maj ABF-huset Stockholm

Rune Struck presenterade sin nyutkomna bok om pappa Walter och hans kamp mot Hitler, hans krig i Spanien som frivillig mot Franco och hans liv som flykting i Norge och flykten till Sverige den 9 april 1940.

 

De finska fascisterna

Torsdag 12 maj ABF-huset Stockholm

Ett nyskrivet verk av de tre historikerna Aapo Roselius, Oula Silvennoinen och Marko Tikka om fascismen i det finska samhället från tiden efter inbördeskriget 1918 till slutet av andra världskriget 1944. Presentation gjordes av Aapo Roselius som också berörde dagens Finland med de fascistiska rörelser och yttringar som finns i samhället.

 

Eric Hobsbawm and National History

Fredag 20 maj på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Stefan Berger

 

Forskarstafett på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Fredag 27 maj

Aina Tollefsen (Umeå Universitet) Migrantarbetare i norra Sveriges bärindustri

Terese Anving (Lunds Universitet) Nannys och au-pairer på Sveriges nya privatiserade barnomsorgsmarknad

Klas Rönnbäck (Göteborgs Universitet) Arbete och levnadsstandard i Västafrika innan kolonialiseringen

 

Arkivens dag – Tema: Välkommen hem

Lördag 12 november kl 10.00-15.00, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Varje år håller arkiven i de nordiska länderna öppet för allmänheten på Arkivens dag. Forskarstafett med inbjudna författare som presenterade sina arbeten:

Vägen till den moderna familjen

Johannes Daun (Göteborgs universitet)

Historiografiska berättelser om arbetarhistoria och kvinnohistoria

Daniel Nyström (Umeå universitet)

Omsorg om barn i de köpta barnpassningstjänsternas tidevarv: Nannys och au pairer i dagens Sverige

Terese Anving (Lunds universitet)

Migrationens kontraster – Arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet

Måndag 3 oktober ABF-huset i Stockholm

Historikern Johan Svanberg presenterade sin nyutkomna bok om de tyska kvin-nor som utvandrade till Sverige efter kriget.

 

Drömmen om det röda – Rosa Luxemburg – Socialism, språk och kärlek

Torsdag 6 oktober ABF-huset i Stockholm

Nina Björk talade om sin nyutkomna bok om Rosa Luxemburg.

 

Slavhandel och slaveri under svensk flagg

Fredag 21 oktober på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Holger Weiss

 

Kata Dalström – Agitator, socialdemokrat, kommunist och buddist, sjubarnsmamma

Torsdag 3 november ABF-huset i Stockholm

Gunnela Björk, historiker, berättade om arbetet med en kommande biografi om Kata Dalström.

 

Peter Weiss – konstnär, författare, dramatiker

Lördag 12 november kl 10.00-16.00 ABF-huset Stockholm

Medverkande: Daniel Werkmäster Uppsala konstmuseum, Ola Holmgren litte-raturvetare, Gunilla Palmstierna-Weiss scenograf, Magnus Bergh förläggare, Birgit Munkhammar kritiker, Jenny Willner Weissforskare, Markus Huss förfat-tare till Motståndets akustik, Ulrika Wallenström översättare, Mats O. Svensson författare, Daniel Suhonen författare.

SOCIALISTISKT FORUM

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Svenska Spanienfrivilligas Vänner hade bokbord hela dagen och genomförde två seminarier:

 

I spåren efter spanska inbördeskriget – 80 år efteråt

Kampen om historien pågår för fullt i Spanien ännu idag. Sångaren och poeten Jan Hammarlund och ordföranden i Svenska Spanienfrivilligas vänner Patrik Helgeson rapporterade från höstens minnesresa till Spanien.

 

Folke Olsson berättade om socialistiska och fascistiska minnesmärken i dagens Spanien och rapporterade från minnessammankomsten i Kristdala där Olle

Meurling, den först stupade svensken ihågkoms med ett minnesmärke.

Samarrangemang med Svenska Spanienfrivilligas Vänner.

Potatisrevolutionen och kvinnoupploppet på Södermalm – en historia om hunger och demokrati

Håkan Blomqvist, historiker berättade om de dramatiska händelserna på Söder i Stockholm år 1917.

 

Tage Erlander – Sista dagboken 1969

Tisdag 6 december ABF-huset Stockholm

Sven Erlander, som har redigerat 17 volymer dagböcker från åren 1946-1969, samtalade med Lillemor Erlander.

 

Arbetarförfattarna erövrar staden – Från Maria Sandel till Ivar Lo-Johansson

Lördagen 10 december kl 13.00-16.00 ABF-huset Stockholm

Tre forskare berättade om pågående arbeten kring Maria Sandels författarskap och den miljö hon levde i: Per-Olof Mattsson, Alexandra Borg och Maria Wahlström. I samarbete med Maria Sandelsällskapet.

 

Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna genomförde följande seminarier:

Arbetsförhållande inom hemtjänsten

3 maj Norra Hamn Eskilstuna

Annette Thörnquist, historiker.

 

Samhälls- och Systemkritik av den Nyliberala epoken

14 maj Stadshuset i Eskilstuna

Torbjörn Dalin, utredare, Christer Persson, jurist.

 

Arbetarhistoria och miljöhistoria – En värdefull förening!?

Fredagen den 26 augusti

Lars Berggren, historiker.

 

Arbetarrörelsens kultursyn – existerar den? Kulturradikalism eller anpassning?

Fredagen den 2 september

Kjersti Bosdotter

 

Fristaden i Eskilstuna – En förkapitalistisk ekonomisk frizon?

Fredagen den 16 september

Anna Götzlinger, kommunarkivarie.

 

Den högindustriella epoken och det goda arbetet – Är ett hållbart arbetsliv möjligt i framtiden?

Fredagen den 23 september

Maths Isacson, ekonom-historiker.

 

Arbetarhistoriska utmaningar för folkbildningen

Fredagen den 7 oktober

Kenneth Abrahamsson, folkbildningsforskare.

Statarnas förfackliga kamp

Fredagen den 14 oktober

Gustav Nyberg, doktorand i historia.

 

Internationell solidaritet och global arbetarhistoria

Fredagen den 21 oktober

Kalle Holmqvist, arbetarhistoriker och författare.

 

************************************************************

 

Pionjärernas gravar

August Palm

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap har sedan några år tillbaka ansvaret för August Palms grav på Norra begravningsplatsen i Solna. Genom medlemsinsam-lingar har det blivit möjligt att iordningsställa graven och stenen som blivit illa medfaren under årens lopp. Varje år företar Sällskapet vandringar till Norra be-gravningsplatsen och besöker August Palms grav.

 

Kata Dalström

År 2014 övertog Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap ansvaret för Kata Dal-ströms grav på Norra begravningsplatsen i Solna. Katas grav ingår i Sällskapets årliga vandringar bland pionjärgravarna.

 

Henrik Menander

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap har delat ansvar för Henrik Menanders grav på S:t Pauli kyrkogård i Malmö med arbetarrörelsens organisationer i Malmö.

 

I arbetarrörelsens spår – vandringar o busstur

Sällskapet har tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ABF Stockholm och Tidningen Arbetet genomfört 29 guidade vandringar och två bussturer med sammanlagt 660 deltagare. Årets vandringar hade 16 olika teman. En del av vandringarna var utannonserade medan andra var beställningsvand-ringar från fackliga och politiska organisationer men också av skolor och före-ningar av olika slag.

 

Ciceroner var Ewa Bergdahl, Håkan Blomqvist, Kjersti Bosdotter, Maria Bos-dotter, Göran Eriksson, Lena Kallenberg, Malin Klingzell-Brulin, Anne-Marie Lind-gren, Gustav Nyberg, Maria Nyman-Stjärnskog och Bo Tengberg.

 

Vandringar längs Olof Palmes gata

9 juni, 30 juni, 7 juli, 14 juli, 21 juli, 28 juli, 4 augusti, 11 augusti, 18 augusti, 30 augusti, 13 september (två stycken), 20 september, 15 oktober, 18 november genomfördes vandringar från Brantingmonumentet på Norra Bantorget till Hjal-mar Brantings grav på Adolf Fredriks kyrkogård. Här sätts monumenten, konst-verken och byggnaderna i samband med händelser och skeenden som för-ändrade det svenska samhället och formade historien.

 

Under vandringen berättades om demonstrationerna, tidningarna, mötesloka-lerna och om platsen där det socialdemokratiska partiet bildades påskhelgen 1889. Om enighet och splittring och hundraårig kamp för rösträtt och rättvisa.

 

Arbetarnas Södermalm

10 maj genomfördes en vandring på Södermalm – arbetarnas och arbetarrörel-sens historia med utgångspunkt från Södra Station.

 

Arbetarnas Södermalm – Medborgarplatsen till Barnängen

25 augusti genomfördes en vandring från Medborgarplatsen till Barnängsområ-det i industrimiljöer och bostadsområden.

 

Apelsinflickor, änglamakerskor o andra arbetarkvinnor på Södermalm

Vandring på arbetarkvinnornas Södermalm den 27 augusti som utgår från Lena Kallenbergs roman Apelsinflickan – om kvinnor på Södermalm under 1880-talet då det var svårt för arbetarkvinnor att klara sig på låga industriarbetarelöner.

 

Potatisuppror 1917

30 maj vandring från Mosebacke torg till Nytorget i spåren av hungerupproret 1917.

 

Konflikter – strejker och politiska protester

1 september genomfördes en ny vandring med utgångspunkt från Tegelbacken och avslut på Olof Palmes gata.

 

Arbetarnas Kungsholmen 17 maj genomfördes en vandring i den östra och södra delen av Kungsholmen bland industrier och bostadskvarter med start från T-bana Rådhuset/Parm-mätargatan.

 

Arbetarnas Kungsholmen

Arbetare och arbetarrörelse i norra och östra delen av Kungsholmen med start T-bana Fridhemsplan, Mariebergsgatan genomfördes den 7 september.

 

Långholmen

2 juni gjordes vandringen i det gamla fängelseområdet på Långholmen där många aktiva i arbetarrörelsen satt fängslade för sina åsikters skull.

 

I Maria Sandels spår

15 maj genomfördes vandringen på Kungsholmen där den tidiga arbetarför-fattaren Maria Sandel bodde och arbetade. Vandringen skedde i samarbete med Maria Sandelsällskapet.

 

I Maria Sandels spår på Skogskyrkogården

Vandring med diktläsning till Maria Sandels grav på Skogskyrkogården den 11 september. Vandringen skedde i samarbete med Maria Sandelsällskapet.

 

Norra begravningsplatsen

Många av arbetarrörelsens ledande gestalter är begravda på Norra Begrav-ningsplatsen. Vandringarna den 7 maj och 10 september ledde till August Palms, Hinke Bergegrens, Kata Dalströms, Fredrik Sterkys, Herman Lindqvists, Per Albin Hanssons, Gunnar Strängs, Ernst Blombergs med fleras gravar.

 

Hammarbyhöjden

19 maj genomfördes vandringen i förorten som byggdes på 1930-talet. Utgångspunkten var Willy Brandts park med Brandtskulpturen.

 

Arbetarkonst på Industrifacket Metall

4 oktober genomfördes konstvandring på Förbundshuset i Stockholm.

 

I arbetarrörelsens spår – bussturer

Busstur till Moa Martinsons torp

31 maj genomfördes en bussresa till Moas torp i samarbete med Moa-sällskapet,

 

Busstur till statarna

Den 14 maj gjordes en fyra och en halv timmes lång busstur med Gustav Nyberg som guide. Herrgårdarna runt Stockholm var många, staden skulle försörjas – och i socknarna Brännkyrka, Botkyrka, Huddinge, Järfälla, Spånga och Solna dominerade statarna som arbetskraft på storjordbruken. Under färden besöktes Enskede, Ågesta, Alby, Säby och Överjärva gårdar. Vid Säby gård förtärdes med-havd picknickmat.

 

AKS Bildningsresa 16-21 oktober 2016 till det Röda Wien

På kvällen den 16 oktober samlades resans 43 deltagare på Hotell Atlanta för en genomgång inför veckan i Wien. Vi möttes av Lars Karlsson, folkbildare och tidigare verksam på ABF Stockholm men nu sedan många år bosatt och verksam i Wien och en av dem som lagt ner mycket arbete på att förbereda vårt besök.

 

Vårt första stopp var VGA/ Verein für Geschichte der ArbeiterInnenbewegung,

motsvarigheten till vårt arbetarrörelsearkiv, beläget i Vorwärtshaus som köptes 1911 för Österrikes Socialdemokratiska Arbetareparti och tidningen Arbeiter-Zeitung. Det blev många turer i 1900-talets historia i Wien – till fots och med buss. Efter en förmiddag i Karl Marx Hof och den intressanta utställningen om det Röda Wiens historia gjorde vi en flera timmar lång busstur till Wiens sociala bostads-byggande, minnesmärken och platser för inbördeskriget och det fascistiska och senare nazistiska maktövertagandet.

Besöket på Arbeiterkammer dit alla arbetstagare är obligatoriskt anslutna till och som i samverkan med Österreichischer Gewerkschaftsbund, ÖGB, LO i Österrike, företräder de anställda i bl a sociala och rättsliga frågor, gav goda möjligheter till frågor och diskussion. Ett halvdagsbesök på ÖGB orienterade oss i dagens fackliga problem men vi fick också en övergripande och engagerad historik av 1900-talets fackliga och poli-tiska historia. Överhuvudtaget var det imponerande att lyssna till de fackliga företrädarnas historiska kunskaper. Med något undantag var det fackligt aktiva från förbund och LO som guidade oss i det Röda Wiens historia.

www.arbetarkultur.se

AKS har en egen hemsida. Informationsmaterial läggs ut och via hemsidan kan man anmäla sig som medlem och beställa böcker och skrifter.

 

 

I arbetarrörelsens spår på nätet

Sällskapet arbetar med ett projekt vars syfte är att presentera arbetarrörelsens minnesmärken i hela landet i en databas på nätet.

 

Monumentet över Internationella Brigaderna

Monumentet restes i universitetsområdet i Madrid vid 75-årsminnet av den första strid som Internationella Brigaderna deltog i under det spanska inbördes-kriget. AKS var med och finansierade monumentet och ett tjugotal medlemmar var närvarande vid invigningen hösten 2011.

 

I oktober 2016 högtidlighölls 80-årsminnet av spanska inbördeskrigets utbrott med bland annat en minneshögtid vid monumentet i Madrid. Olle Meurling, som var en av de internationella brigadister som stupade i kampen om Madrid 1936, uppmärksammades i oktober vid en sammankomst i Kristdala i Småland där det också finns en minnessten.

 1 maj i Stockholm

LO-distriktet i Stockholms län förvaltar minnet av de som stupade i kampen för demokratin och hedrar dem för deras insats vid La Mano i Stockholm, det monument till de Spanienfrivilligas minne, som genom demokratiska beslut uppförts och bekostats av Stockholms stad. Inför 80-årsminnet av inbördeskrigets utbrott stod staden för en genomgripande renovering av La Mano.

 LO-distriktet tillsammans med Arbetarnas Kultur-historiska Sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Svenska Spanienfrivilligas Vänner tog fram en skrift om La Mano till 1 maj.

Slutord 

Året har präglats av många och utåtriktade arrangemang – seminarier, visningar, vandringar och bussturer. Utöver våra sedvanliga vandringar innebar året en ny vandring på temat konflikter – fackliga och politiska i arbetarrörelsens pionjärtid, två halvdags bussturer och en veckolång resa till det Röda Wien. Sällskapets 90-årsjubileum uppmärksammades med ett särskilt temaseminarium på årsmötet.

 

Årets medlemsbok, När gatan tog mediemakt. Pariskommunens bilder har rönt god uppmärksamhet i pressen efter presentationen på Litografiska muséets ut-ställning. För femte året i rad har AKS i samverkan med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek tagit fram en väggalmanacka med arbetarrörelsens kvinnor och under några hektiska höstmånader sålt den till många intresserade.

 

Ett stort antal medlemmar har ställt upp när det gällt utskick och för att packa böcker, ett stort tack vill styrelsen rikta till dessa. Ett tack för ett fint och intensivt samarbete vill vi rikta till ABF Stockholm och Tidningen Arbetet, Maria Sandel-sällskapet, Svenska Spanienfrivilligas Vänner samt Arbetarrörelsens arkiv och bib-liotek vars vänförening Sällskapet utgör och där vi har vår ideologiska och geo-grafiska hemvist. Vi vill också tacka Föreningen för Arbetarhistoria i Eskilstuna, som arrangerar många och intressanta seminarier.

 

Göran Eriksson, vår mångårige styrelseledamot, belönades hösten 2016 för sina stora folkbildande insatser med Ellen Keypriset och skänkte i samband med det en stor summa pengar till verksamheten i Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap. För detta vill vi uttrycka ett varmt tack!

 

Stockholm i januari 2017

 Kjersti Bosdotter,  Anne-Marie Lindgren,  Jonny Jakobsson, Bo Tengberg,  Lars Ekdahl, Lotta Durgé,            Göran Eriksson, Dan Nyberg, Malin Klingzell-Brulin,                Nina Sjöberg, Bjarne Isacson,  Heli Kärkkäinen,                     Göran Nilsson

 

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *