AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Pierre Schori: Minnet och elden, en politisk memoar

Posted by on feb 22, 2016 in Seminarier och möten | 0 comments

Pierre Schori har varit aktiv inom internationell politik i femtio år. Han var Olof Palmes nära medarbetare i internationella frågor och en centralgestalt under Sveriges utrikes-politiska storhetstid.

I Minnet och elden berättar Schori om aldrig tidigare offentliggjorda samtal med ledande politiker i världen som Henry Kissinger, Francois Mitterand, ledarna för de afrikanska befrielserörelserna och de portugisiska revolutions-generalerna. Han skildrar initierat de hemliga förhandlingarna med Yasir Arafat och de israeliska ledarna för att få till stånd en uppgörelse i Palestinafrågan och publicerar för första gången sina samtalsanteckningar från sina möten med Fidel Castro i Havanna.

Som kabinettssekreterare i UD skötte han de dagliga kon-takterna med det nya Östeuropa som tog form efter mu-rens fall och fick arbeta med många dramatiska händelser i svensk politik som ubåtsfrågorna och mordet på Olof Palme.

Schoris politiska liv är ett levande bevis för att en aktiv svensk utrikespolitik kan utgöra skillnaden mellan krig och fred och mellan befrielse och förtryck. Hans memoarer är också ett viktigt inslag i dagens politiska debatt om Afghanistan, Nato, Ryssland och Sveriges roll i världen kommer nu ut i storpocket.

Tisdag 23 februari kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41

Fri entré

Arrangeras av ABF, AKS, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek samt tidningen Arbetet.

Read More

Finländska fascister efter inbördeskriget 1918

Posted by on feb 22, 2016 in Seminarier och möten | 0 comments

. Tillsammans med Oula Silvennoinen och Marko Tikka har Roselius i dagarna kommit ut med boken Suomalaiset fasistit – Finländska fascister, som på 500 sidor redogör för fascisterna i Finland efter inbördeskriget 1918. Boken finns idag endast på finska.

Den 12 maj klockan 18.00  medverkar Aapo Roselius i ett på temat fascismen i Finland, på ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41.

Read More

Boklista 2016

Posted by on feb 1, 2016 in Bokutgivning | 0 comments

Bokbeställning sänds till

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap

Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge eller

info@arbetarkultur.se

 

Titlar

 • Misgeld, Molin, Jaworski: Solidaritet och diplomati : Svenskt fackligt och diplomatiskt

stöd till Polens demokratisering under 1980-talet (150 kr)

 • Folkhemmet tur och retur? Nya perspektiv på svensk socialdemokrati (120 kr)
 • Ernst Wigforss: Kan dödläget brytas (120 kr)
 • …Faror för staten av svåraste slag. Politiska fångar på Långholmen 1880-1950 (150 kr)
 • Gösta Larsson: Kajerna vid Hudson River (80 kr)
 • Lars-Olof Lundberg: En aktiv vänsterinner, LOs ordf Gunnar Nilsson (80 kr)
 • Fram träder arbetaren, arbetarkonst o industrisamhällets bilder i Norden (120 kr)
 • Lars Ekdahl: Rudolf Meidner I – tysk flykting och svensk modell (60 kr, I+II = 100 kr)
 • Lars Ekdahl: Rudolf Meidner II – facklig expert och demokratisk socialist (60 kr I+II=100 kr)
 • Ingvar Söderström: May 4 1886, Klasskamp i 1800-talets Chicago (60 kr)
 • Kaj Björk: Spanien i svenska hjärtan (50 kr)
 • Kämpande solidaritet, intervjuer med spanienfrivilliga (50 kr)
 • För Spanien 1936-2011, Till 75-årsminnet av den antifascistiska solidariteten (30 kr)
 • Kerstin Ekström: Överlevarna, vittnesmål från spanska inbördeskriget o francodiktaturen (50 kr)
 • Sten Sjöberg: Fackföreningsman och republikan (20 kr
 • Kommunistiska Manifestet 1848-1998 (75 kr)
 • Notiser – jubileumsbok för AKS 1996 (20 kr)
 • Akta er för socialdemokraterna – tidiga agitationsbroschyrer (20 kr)
 • Kaj Björk: Carle eller vägen till vänster (50 kr)
 • Håkan Boström: Den första striden (50 kr)
 • AKS minnesskrift 1926-1976 (20 kr)
 • Holger Värnlund: Fem steg över parketten (30 kr)
 • Bunny Ragnestam: Arbetare i rörelse del 1 (30 kr)
 • Bunny Ragnestam: Arbetare i rörelse del 2 (30 kr)
 • Sigurd Klockare: Den unge Per Albin, marxisten (10 kr)
 • Vilhelm Moberg: Därför är jag republikan (20 kr)
 • Lars Furuland: Svensk arbetarlitteratur (90 kr)
 • John Husberg: Metallarbetare i Stockholm (20 kr)
 • Hulda Flood: Agda Östlund, pionjär i genombrottstid (20 kr)
 • Philippe Bouquet: Spaden och pennan (20 kr)
 • Carl Johan Björklund: Orädda riddare av pennan (20 kr)
 • Palmaer&Jurell: Rött blod och vit frost (40 kr)

 

Porto tillkommer

 

Namn:________________________________________________________

 

Adress:________________________________________________________

 

E-post:_________________________________________________________

Read More

Resa till det röda Wien

Posted by on feb 1, 2016 in Kommande aktiviteter | 0 comments

Vi planerar en resa med program i Wien den 16-21 oktober 2016.

Var och en tar sig på egen hand till och från Wien. Samling på plats sker på söndagskvällen och avslutningen äger rum på fredagskvällen. Programmet är inriktat mot det röda Wien.

I planeringsstadiet är följande:

 • Röda Wiens historia 1919 – 1934, utställning,stadsrundtur
 • Wiens kommunalpolitik, bostäder, socialt, hälsa
 • Austromarxismen
 • Inbördeskriget 1934
 • Arbetarrörelsen underjordiskt 1934-38
 • Ockupationen Efterkrigstiden: från radikal samhällsomvandling till “social marknadsekonomi”
 • Arbetarbildning – Rennerinstitutet

Är du intresserad – sänd in din intresseanmälan senast den 1mars till kjersti.bosdotter@ifmetall.se eller 070-571 98 95

Read More

Uppropet som ledde till bildandet av AKS

Posted by on feb 1, 2016 in Medlemsinformation | 0 comments

Upprop

Bland de för den kulturhistoriska forskningen intresserade, såväl bland vetenskapsidkare och arbetare, har det länge varit klart, att något måste göras för att medan det ännu är tid söka från förstörelse rädda allt det rika material, som kan vara av betydelse för förståelsen av arbetarklassens och arbetets kulturhistoria från tiden efter skråväsendets slut. Man och man emellan har frågan dryftats på olika håll. Och vid början av detta år blev frågan bragt till en större allmänhet genom ett i arbetartidningarna vid mitten av april publicerat upprop av följande lydelse.

De senaste femtio årens utveckling har obestridligen medfört en så snabb och nivellerande inverkan på alla områden av samhällslivet, att de kulturformer, som ännu in i sista årtiondet av förra seklet fanns försvinna och ersättas med andra. Icke minst inom det väldiga folkskikt, som med den snabba tekniska utvecklingen inom produktionen avlöser de ännu till för blott ett par tre årtionden sedan kvardröjande äldre formerna för hantverk och industri, industriarbetarebefolkningen, ha så stora förändringar inträtt, att en helt ny kulturform håller på att fullständigt utplåna den gamla. Ur kulturhistorisk synpunkt föreligger mycket stor fara för att resterna av den avlösta kulturen, sådana dessa ännu bevarats i hemmen och på arbetsplatserna gå fullständigt förlorade, om ej ett snabbt ingripande sker.

Mycket ringa har nämligen gjorts eller kunnat göras utöver det av Arbetarrörelsens arkiv (genom d:r Borge samt en del enskilda) för insamlandet och bevarandet av för arbetarekulturen belysande föremål och dokument. Arbetarnas liv såsom kulturhistorisk företeelse har i mycket ringa grad intresserat kulturhistorikerna, om man undantager de med skråtiden sammanhängande produktions- och organisationsförhållandena. Från mitten av 1800-talet upp till vår egen tid är det kulturhistoriska fältet på även detta område ännu så gott som orörd mark. Och dock finnes just från denna tid oerhört många och stora kulturhistoriska värden att taga vara på just från arbetareklassen för att man skall få en fullgod bild av detta viktiga utvecklingsskede.

Den generation, som just vid tiden för arbetarrörelsens första framträdande i vårt land varit med om själva övergången till det nya men från den nuvarande tiden fullständigt olikartade levnadsförhållanden, de åldringar, som ännu finnas kvar, ja i många fall även medelålders personer, minnas säkerligen mångt och mycket från sin barndoms ungdomstid och ha säkerligen i många fall bevarat även synliga minnen från denna tid i form av föremål, uppteckningar, etc. ”Så var det på fars och farfars tid”, får man ännu mången gång höra någon arbetare eller arbetarkvinna berätta. Hemmen voro annorlunda, arbetsplatserna voro annorlunda, levnadsvanorna voro annorlunda, arbetsförhållandena, verktygen, arbetssättet, arbetsterminologin o. s. v. voro helt annorlunda än nu. Och dock är detta numera blott bevarat hos äldre generationer i minnets högtidshall, varur det i kamratkretsar eller en stilla meditationens stund tages fram för att med kanske en smula vemod synas och jämföras med nutidsförhållanden.

Många av arbetarnas gamla historiska samlingsplatser ha fått skatta åt förgängelsen utan att dessförinnan ha blivit beskrivna eller fotograferade, likaledes ha karakteristiska gamla Folkets Hus och Folkets Parker utbytts mot nya utan att ha bevarats genom allsidiga fotografier, en mängd fanor, gamla med säregna inskriptioner och emblem ha gått förlorade och andra ha ställts undan i skrubbar, glömda och nästan förstörda, kulturhistoriskt intressanta protokollsböcker, matriklar, tillfällighetsskrifter, såsom hand- eller maskinskrivna tidningar, upprop o. dyl., ha blott i ringa utsträckning kunnat tillvaratagas eller befinnas i enskild ägo, där de sedan en gång, när ägaren dör, försvinna såsom ”värdelöst skräp”. En hel del intressanta tilldragelser, episoder, skildringar, historier från arbetarrörelsens första tid från lokala, fackliga och politiska strider äro icke upptecknade och samlade, beskrivningar från yrken och redskap såväl som föremål sammanhängande med arbetet, som äro i utdöende eller omvandling, över karakteristiska, tidsbetonade arbetarbostäder och arbetsplatser, som snart äro all världens väg, sker ännu icke, ehuru de skulle ha en stor arbetarkulturhistorisk betydelse och kunna ge ett ovärderligt material åt kommande tiders forskare och skildrare. Material, belysande arbetarsångföreningar, arbetarmusikkårer, amatörsällskap, demonstrationer, fester m. fl. inslag i arbetarnas kulturliv, är icke samlat i den utsträckning önskvärt skulle vara.

Ett insamlingsarbete av dokument och föremål i ovan angiven riktning kan knappast ske annat än genom arbetarklassen själv. Detta arbete behöver icke heller alls tynga ned organisationernas ordinarie uppgifter, utan kan på varje plats överlämnas åt någon eller några intresserade, som från insamlingsarbetets ledning erhåller nödiga råd och instruktioner.

Måhända skulle bildandet av ett arbetarkulturhistoriskt sällskap som verkade för tillvaratagandet av arbetarrörelsens och arbetarklassens kulturhistoriska minnen och tillhandaginge med råd och hjälp, helst i samarbete med Arbetarrörelsens arkiv och närmast liggande officiella institutioner, vara till nytta. Sällskapet skulle exempelvis kunna skaffa sig lokalombud, som på varje plats verkade i sällskapets anda.

Till dryftande av ovanberörda fråga, få undertecknade härmed inbjuda Eder till en sammankomst å Typografiska Föreningens samlingslokal, Västmannagatan 1, lördagen den 17 april kl. 5 e.m.

Stockholm den 14 april 1926

D:r O. Borge. Föreståndare för Arbetarrörelsens arkiv

J.-O. Johansson, Kassör i Landsorganisationen

Fr. Ström, Redaktör

Ivar Vennerström, Riksdagsman

S. Cruse, Förtroendeman i Typografförbundet

R. Casparsson, Redaktör

O. Håkansson, Journalist

Fr. E. Åhlander, Bibliotekarie

Mauritz Andersson,  Sekreterare i A.B.F.

Read More